O nás

Historie kliniky
Jak šel čas olomoucké stomatologie

Když došlo v únoru 1946 k slavnostnímu obnovení Univerzity v Olomouci a zřízení Lékařské fakulty, neexistovalo v nemocnici našeho města žádné stomatologické oddělení. Stomatologickou kliniku bylo nutné tehdy zřídit, aby tento obor mohl být vyučován v rámci lékařského studia. Nově zřízené stomatologické oddělení existovalo v poválečných letech pouze formálně a přednostou byl tehdejší přednosta porodnicko-gynekologické kliniky doc. MUDr. Vladislav Rapant. Přednáškami pověřil svého asistenta MUDr. Kamila Typovského.
Začátkem roku 1946 byl jmenován přednostou Stomatologické kliniky LF UP doc. MUDr. Bedřich Žák, který přišel z Brna. Prostorově byla klinika situována do dřevěné stavby za porodnicko-gynekologickou klinikou. Pro stomatologii zde byly vyhrazeny dvě místnosti: ambulance a pracovna přednosty.
V roce 1950 byla klinika přemístěna do adaptovaného domku na I.P.Pavlova 3 (v místě dnešní mimoúrovňové křižovatky pod nemocnicí). Zde od roku 1952 do roku 1954 vykonával funkci přednosty doc. MUDr. J. Švejda. V té době vznikla jednotlivá oddělení kliniky. Každé oddělení mělo jednu samostatnou ordinaci se 3 křesly. V roce 1951 byla zahájena výuka stomatologického směru, prostory však byly pro výuku nedostatečné a část výuky byla zajišťována formou různých prázdninových stáží na zubních odděleních poliklinik Okresních ústavů národního zdraví.
V roce 1954 se stal přednostou kliniky doc. MUDr. J. Šimek, kterému se v roce 1960 podařilo získat pro stomatologii budovu na ulici Palackého 12, kam byla přemístěna stomatologická oddělení s výjimkou oddělení stomatologické chirurgie, které zůstalo pod vedením prof. MUDr. E. Jiravy, DrSc. v budově I.P.Pavlova 3. Dlouhodobé adaptace budovy na Palackého 12 trvaly celkem 5 let.
V roce 1961 se stal přednostou kliniky tehdy doc. MUDr. J. Novotný. Ve školním roce 1961/1962 byla původní jediná stomatologická katedra rozdělena na katedru terapeutické stomatologie (konzervační stomatologie, pedodoncie a parodontologie), katedru ortopedické a chirurgické stomatologie. Samotná katedra stomatochirurgická pak vznikla v roce 1964 a v roce 1977 se přestěhovala do nové budovy na Puškinově ulici.
Stomatologická klinika byla největší klinikou ve fakultní nemocnici a obsahovala všechna stomatologická oddělení. V roce 1979 byla rozdělena na tři pracoviště, které se staly základem pro I. , II. a III. stomatologickou kliniku.
Přednostou I. stomatologické kliniky byl ustanoven prof. MUDr. B. Fiala, DrSc. , II. stomatologické kliniky prof. MUDr. Z. Fagoš, CSc. a III. stomatologické kliniky, ze které v roce 1991 vznikla Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, prof. MUDr. E. Jirava, DrSc. V roce 1991 se stala přednostkou I. stomatologické kliniky doc. MUDr. J. Stejskalová, CSc. a přednostou II. stomatologické kliniky byl v letech 1990-1993 prof. MUDr. M. Kamínek, DrSc. a od roku 1993 tehdy doc. MUDr. M. Eber, CSc.
V roce 2004 byly I. a II. stomatologická klinika sloučeny v jedno pracoviště pod názvem Klinika zubního lékařství. Přednostou se stal prof. MUDr. M. Eber, CSc. Klinika má 5 klinických oddělení, vlastní protetickou a ortodontickou laboratoř a 2 pracoviště pro preklinickou výuku. Celkem má klinika k dispozici 57 zubních souprav.
Studium stomatologie původně krátce po válce čtyřleté, se změnilo na studium pětileté a od roku 1990 na studium šestileté. Významná změna v koncepci pregraduální výuky nastala v roce 2003/2004, kdy v rámci harmonizace výuky se státy EU byl zahájen pětiletý studijní program zubní lékařství. Ten se od původního programu stomatologie liší zejména vyšším počtem hodin praktické výuky a vyšším počtem hodin výuky zubního lékařství, zatímco počty hodin výuky ostatních lékařských oborů byly sníženy. Tato zásadní změna byla realizována na všech lékařských fakultách v České republice.
Od roku 1991 se na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci realizuje i postgraduální studium oboru stomatologie jak ve formě prezenční, tak i ve formě kombinované. Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci má akreditovanou Oborovou radu ze stomatologie, jejímž prvním předsedou byl prof. MUDr. E. Jirava, DrSc. a v současnosti tuto funkci vykonává prof. MUDr. J. Pazdera, CSc..

Přednostové stomatologické kliniky:
doc. MUDr. Vladislav Rapant (1946 – 1946)
doc. MUDr. Bedřich Žák (1946 – 1952)
doc. MUDr. Josef Švejda (1952 – 1954)
doc. MUDr. Josef Šimek (1954 -1961)
prof. MUDr. Jaromír Novotný, DrSc. (1961 – 1979)

Přednostové Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie:
prof. MUDr. Emil Jirava, DrSc. (1979 – 1990)
doc. MUDr. Vladimír Brunner, CSc. (1991 – 1994)
prof. MUDr. Emil Jirava, DrSc. (1994 – 1995)
prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc. (1995 – dosud)

Přednostové II.stomatologické kliniky:
prof. MUDr. Zdeněk Fagoš,CSc. (1979 – 1990)
prof. MUDr. Milan Kamínek,DrSc. (1990 – 1993)
prof. MUDr. Miroslav Eber,CSc. (1993 – 2004)

Přednostové I. stomatologické kliniky:
prof. MUDr. Boris Fiala, DrSc. (1979 – 1991)
doc. MUDr. Jitka Stejskalová, CSc. (1991 – 2004)

Přednosta Kliniky zubního lékařství:
prof. MUDr. Miroslav Eber, CSc. (2004 – 2008)
Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D. (jmenován v roce 2008)